اولین کنفرانس مدیریت منابع آب، آبان ماه ۱۳۸۳

اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

01st Water Resources Management

اولین کنفرانس مدیریت منابع آب در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۳ توسط ،انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایرانانجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مدیریت منابع آب