ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

6th Iranian National Water Resources Management Conference

پوستر ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران