دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، بهمن ماه ۱۳۸۵

دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

2nd Water Resources Management

دومین کنفرانس مدیریت منابع آب در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایراندانشگاه صنعتي اصفهانانجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مدیریت منابع آب