پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، بهمن ماه ۱۳۹۲

پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

5th Iranian Water Resources Management Conference

پوستر پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایراندانشگاه شهيد بهشتي - انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران