سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، مهر ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

3rd Iran Water Resources Management Conference

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تبریز،انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب