چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

4th Iran Water Resources Management Conference

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۱۳ اردبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۴ اردبهشت ۱۳۹۰ توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران