پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، دی ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

Fifth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment

پوستر پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک