اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

First International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment

پوستر اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک