چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، دی ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

Fourth International Conference on Tourism, Geography and Clean Environment

پوستر چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک

چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک