چهارمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

Fourth National Conference on Sports Science, Physical Education and Strategic Management in Sports

پوستر چهارمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه وستاد مرکزی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش