دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش، آذر ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

Second National Conference on Sports Science, Physical Education and Strategic Management in Sports

پوستر دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا با مشاركت مركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش