هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، آذر ماه ۱۴۰۰

هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

The 7th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran

پوستر هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی سناباد،موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران