پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

The 5th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران