سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

پوستر سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران