ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، تیر ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

The 6th National Conference on Sport Sciences and Physical Education Iran

پوستر ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران