چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

The 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran

پوستر چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران