دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

The Second National Conference on Sports Science and Physical Education of Iran

پوستر دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران