اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، مهر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

The first national conference on sports sciences and physical education in Iran

پوستر اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران