ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

6th National Conference on Humanities and Management Studies

پوستر ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت