پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی، دی ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

The Forth International Conference on Law and Sustainable Development of civil Society

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی