دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، فروردین ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

Second International Conference on Civil Rights and Sustainable Development

پوستر دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی