چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

The Fourth International Conference on Law and Sustainable Development of civil Society

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی