اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

The First International Conference on Law and Sustainable Development of Civil Society

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی