ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش، خرداد ماه ۱۳۹۳