سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

03rd International Conference on Information and Knowledge Technology

سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۶ تا ۸ آذر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش