پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار، مهر ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار

The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار