دهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره، مهر ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

The 10th National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

پوستر دهمین  کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

دهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره