اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

First National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

پوستر اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره