اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

First National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

پوستر اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.


اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره