دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، تیر ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

Second National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling

پوستر دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره