نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره، تیر ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

Ninth National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling

پوستر نهمین  کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره