ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، شهریور ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

The 6th National Conference on Law, Social and Humanities, Psychology and Consultation

پوستر ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره