چهارمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، دی ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

Fourth National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling

پوستر چهارمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

چهارمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره