سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، مهر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

Third National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling

پوستر سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره