هفتمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، آذر ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

Seventh National Conference on Law, Social Sciences and Humanities, Psychology and Counseling

پوستر هفتمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره

هفتمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره