چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی، آبان ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

Fourth International Conference on Basic Sciences and Engineering Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی