ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، تیر ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

The 6th International Conference on Environmental Engineering and Natural Resource

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی