سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

Third International Conference on Environmental Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست