اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

First International Conference on Environmental Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست