اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی