چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

4th Conference on Data Envelopment Analysis

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها