سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، تیر ماه 90

سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

3th National Conference on Data Envelopment Analysis

پوستر سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

سومین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران - انجمن تحلیل پوششی داده ها در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

توسعه مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده ها

آمار و تحلیل پوششی داده ها

کاربرد شبکه های عصبی در تحلیل پوششی داده ها

کاربد الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی مورچه ها در تحلیل پوششی داده ها و ...