چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها، خرداد ماه ۱۳۹۱

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

4th Conference on Data Envelopment Analysis

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه مازندران،انجمن تحلیل پوششی داده های ایران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها