چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

Fourth National Conference on Earthquake and Structural

پوستر چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،جهاد دانشگاهي استان كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه