کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی، مهر ماه ۱۳۹۰

کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

Conference on Earthquake, Structures and Computational Methods

پوستر کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ توسط جهاد دانشگاهی،جهاد دانشگاهي استان كرمانپژوهشكده زلزله و سوانح طبيعي جهاد دانشگاهي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی