هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، اسفند ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

The 8th Fuel & Combustion Conference of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تبریز،انجمن احتراق ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران