هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، اسفند ماه ۸

هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

The 8th Fuel & Combustion Conference of Iran

پوستر هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران مراجعه فرمایید.


هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران