ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، بهمن ماه ۱۳۹۴

ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

The 6th Fuel & Combustion Conference of Iran

پوستر ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران