چهارمین کنفرانس احتراق ایران

چهارمین کنفرانس احتراق ایران

04th Combustion Conference of Iran

چهارمین کنفرانس احتراق ایران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ توسط انجمن احتراق ایران در شهر کاشان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس احتراق ایران