چهارمین کنفرانس احتراق ایران، بهمن ماه ۱۳۹۰

چهارمین کنفرانس احتراق ایران

04th Combustion Conference of Iran

چهارمین کنفرانس احتراق ایران در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ توسط ،انجمن احتراق ایرانانجمن احتراق ايران در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس احتراق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس احتراق ایران