پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، بهمن ماه ۱۳۹۲

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،انجمن احتراق ایرانانجمن احتراق ايران در شهر تهران برگزار گردید.