سومین کنفرانس احتراق ایران، اسفند ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس احتراق ایران

3rd Combustion Conference of Iran

سومین کنفرانس احتراق ایران در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،انجمن احتراق ایرانانجمن احتراق ايراندانشكده مهندسي هوافضا - دانشگاه اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس احتراق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس احتراق ایران