اولین کنفرانس احتراق ایران، بهمن ماه ۱۳۸۴

اولین کنفرانس احتراق ایران

1st Combustion Conference of Iran

اولین کنفرانس احتراق ایران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن احتراق ایرانانجمن احتراق ايراندانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس احتراق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس احتراق ایران